Đoàn Thị Lệ
 • Đoàn Thị Lệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0866938698
 • ht@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Đinh Thị Thoa
 • Đinh Thị Thoa
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0355993336
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)