Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Đoàn thanh niên
  • Giáo viên - Bí thư chi đoàn